Music THERAPY - Muzikoterapie - Hudba je ta nejrychlejší cesta k emocím
Music THERAPY – Muzikoterapie

  Princip muzikoterapie
Melodické bubny
  Účastníci muzikoterapie pohodlně leží na podložkách a nechávají se plně vést hudbou, zvuky, rytmy. Odpočívají, sní, mohou i usnout.
  Ideální počet účastníků:
Není přesně stanoven. Vždy záleží na místě samotném a na složení.
 Pokud se jedná o děti, počet je nižší (okolo 10) a u dospělých do 20 účastníků.
  Celková délka:
Celková délka muzikoterapie není přesně stanovena a liší se dle sžožení účastníků.
Velmi obrysově 30 minut – 1 hodina.

Melodické bubny
..je nová forma muzikoterapie, vycházející z Orffovy školy „evropských bicích nástrojů“, spolu s etnickým přístupem k rytmu.

V muzikoterapii se běžně používají bicí nástroje typu afrických djembe, šamanských bubínků, či různých asijských perkusivních bicích a zvukových nástrojů jako tibetské mísy, chřestidla, gongy a podobně. Tyto nástroje jsou koncipovány jako nositelé základní informace o rytmu, kdy celkový tep je tvořen omezeným počtem zvuků které tyto bubny jsou schopny v základním použití vytvořit. Kupříkladu djembe je chápáno v Africe jako sólový nástroj, který je podporován jinými, basovějšími a zvukově odlišnými typy nástrojů, tedy jako součást celku a ne jako jediný nositel informace.

V muzikoterapii se diky působivému zvuku a jeho hřejivému, často v našich končinách podladěnému tónu daří djembe nejlépe. Je to především díky jednoduchosti, dostupnosti a nyní i tradici.

Můj koncept „melodických bubnů“ je posunutí této etnicko-rytmické zkušenosti více do oblasti melodie hrané na větší soupravu laděných symfonických bubnů.

Jako hlavní nástroj jsem si zvolil sadu 7 koncertních bubnů a i jiných doplňujících zvuků jako jsou činely, gongy, tibetské mísy a i jiné přírodní nástroje. Takto jsem schopen vytvářet různé, přes sebe jdoucí polyrytmické struktury, které na jednu stranu navozují onu působivou hypnotickou energii, ale na straně druhé ještě přinášejí členitější a časově delší rytmus. Právě díky melodické rozmanitosti mohou některé rytmy evokovat melodie a přispívat tímto k hravosti a uvolněnosti.

Melodické bubny jsou chápány spíše jako vedoucí nástroj, ke kterému se mohou přidat jednodušší bicí nástroje v rukou terapeutické skupiny.

Ostinátnost, ladění mozku, ducha, interpretace, předávání energie pomocí hudebních schémat a zvuků.

Princip muzikoterapie
Muzikoterapie je použití hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál ci obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby.“ (in Kantor 2009, s. 27)

 

Hudební terapie je profesionální použití hudby a jeho prvku jako soucast ke zdravotnické, vzdělávací a každodenní komunikaci s jednotlivci, skupinami, rodinami nebo komunitami, kteří se snaží optimalizovat kvalitu života a zlepšení sve fyzické, sociální, komunikační, emocionální, intelektuální a duchovní kvality, zdraví a pohody. Výzkum, praxe, vzdělání a školení v klinické muzikoterapii jsou založeny na odborné úrovni v souladu s kulturním, sociálním a politickým kontextem. Zdroj: WFMT, 2011.

Melodické bubny – tiché bubnování - principy muzikoterapie
Pro koho je muzikoterapiue určena:

jde převážně o děti a klienty, kteří navštěvují následující zařízení nebo jsou v nich umístěni: základní speciální školy, praktické školy, dětské domovy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče – SVP, léčebně výchovná oddělení – LVO, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, denní stacionáře, zařízení pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, ústavy sociální péče, domovy pro zdravotně postižené.

Muzikoterapie je rovněž určena pro logopedické klienty, klienty pedagogicko – psychologických poraden – PPP, klienty SPC – speciálně pedagogických center, žáky MŠ, ZŠ a ostatních typů a úrovní škol, domovů pro seniory, LDN, pacienty psychiatrických léčeben, léčeben a sanatorií pro drogově závislé pacienty.

Muzikoterapie je rovněž velice úspěšná jako součást léčby drogových závislostí a následných terapeutických postupů. Slouží též při nácviku rozšiřování vědomí, změněných stavů vědomí a rozvoje intuice.Zcela nově se rozvíjí použití muzikoterapie v rekreologii – problematika profesionálně řízeného odpočinku, relaxace, udržení a rozvoje psychosomatické kondice, též při realizaci volnočasových aktivit.

 

Princip:

Účastníci muzikoterapie pohodlně leží na podložkách a nechávají se plně vést hudbou, zvuky, rytmy. Odpočívají, sní, mohou i usnout.

 

Hudební nástroje:

Melodické bubny (speciálně vyrobená koncertní souprava sestávající se z 8 bubnů laděných do harmonizujících intervalů). Velký přírodní buben z jasanu, djembe a jiné africké percise, tibetské mísy velkých průměrů, píšťaly a flétny, harfy, brumle, šamanský buben, různé drobné bicí i melodické nástroje, hlas.

 

Ideální počet účastníků:

Není přesně stanoven. Vždy záleží na místě samotném a na složení.

Pokud se jedná o děti, počet je nižší (okolo 10) a u dospělých do 20 účastníků.

 

Celková délka:

  • Celková délka muzikoterapie není přesně stanovena a liší se dle složení účastníků.
  • Velmi obrysově 30 minut – 1 hodina.

 V případě zájmu mne prosím kontaktujte na mé kontaktní adrese, je možno vše vyladit dle konkrétní situace místa samotného. 

Specifikace dle Dr. Lubomíra Holzera

Lubomír HolzerPředkládaná metoda patří do skupiny holistických, nefarmakologických, neinvazivních a neverbálních, pravohemisférových terapií. Nejsou v ní aplikovány žádné psychoterapeutické techniky ani postupy – tak jak je chápe současná psychologie a psychoterapie. Muzikoterapie ale samozřejmě působí na všechny části člověka i na lidskou psychiku, ovšem v celku a svými specifickými prostředky, které psychoterapie nezná, a tudíž neovládá, tím pádem je ani nemůže používat. Metoda, techniky a postupy jsou prověřeny jedenácti lety

Music THERAPY

Music therapy is the professional use of music and its elements as an intervention in medical, educational, and everyday environments with individuals, groups, families, or communitieswho seek to optimize their quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, intellectual, and spiritual health and wellbeing. Research, practice, education, and clinical training in music therapy are based on professional standards according to cultural, social, and political contexts. Source: WFMT, 2011.

 

gifMuzikoterapií se zabývám již několik let. Je to moje forma pokorného přístupu k hudbě a pokorného přístupu k lidem, posluchačům, pacientům. Mým cílem je blahodárně působit a dodat hudební klid.

Hudebník-muzikoterapeut je v tomto případě povýšen na léčitele a používá celý svůj hudební um, klid duše a sílu své osobnosti na propojení emočních center v mozku které jinou formou propojit téměř nejdou.

Mám osvědčení o absolovování “Celostní Muzikoterapie” u PaedDr. Lubomíra Holzera pod Univerzitou Palackého v Olomouci.

Používám metodu “Melodické bubny” díky větší hravosti a doplňuji tuto o různé etnické bicí nástroje jako jsou gongy, velké tom tomy, djembe, tibetské mísy, píšťaly, brumle a jiné netemperované hudební nástroje.

Muzikoterapie je to oblast, ke které přirozeně směřuji a je pravděpodobné že v budoucnu tato forma hudební aktivity převáží nad koncerty.


Od roku 2013 členem Muzikoterapeuticke Asociace ČR CZMTA

úzká spolupráce s PaedDr Lubomírem Holzerem na hudebních projektech
Občanské sdružení Muzikoterapie Puls Viva
V bubnu 2
Muzikoterapie * Osvědčení

Muzikoterapie_Pavel_Fajt_Osvědčení

Muzikoterapie Pavel Fajt - Kontakt
Napište mi (dotazy, informace, objednání)


Jméno a příjmení (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Address - Město / City (vyžadováno)

Telefon

Vaše zpráva

captcha

Back to Top
Když se nám nedaří nic postavit, pojďme aspoň něco zbouratWWW NEUROBEAT
WWW Neurobeat + Fajt